top of page
ABOUT

Fàilte gu ‘Ealain Àite’ pròiseact ealain a tha a’ coimhead ri ‘àite’, a’ fòcasadh air bailtean Bharabhais agus Bhrù air Taobh Siar Eilean Leòdhais ann an Eileanan Siar na h-Alba.    

Welcome to ‘Ealain Àite’ an arts project looking at ‘place’, focussing on the villages of Barvas and Brue on the Westside of the Isle of Lewis in the Outer Hebrides of Scotland.

bottom of page