top of page
About Project

PROJECT CONTRIBUTORS

Cha b’ urrainn dhan phròiseact seo a bhith air a dhol air adhart às aonais an taic choibhneil a fhuaras bho Chomunn Eachdraidh Bharabhais agus Bhrù.  Taing shònraichte gu Angaidh Eubaidh agus Tarmod Iain an Fhìdhleir a thug seachad an ùine, an eòlas agus an tuigse.  


Taing do thasglann a’ BhBC airson cead a bhith a’ cleachdadh ‘Eilean Rìomhach an Fhraoich’ a chaidh a chlàradh ann an 1996 aig a’ Mhòd Nàiseanta Rìoghail agus le cead bho theaghlach Mhurchaidh.
Neach-ealain air mhuinntireas Màiri NicGilIòsa 

This project couldn’t have been undertaken without the kind support of The Historical Society of Barvas and Bru. Special thanks to Angaidh Eubaidh and Norman – who were so generous with their time, knowledge and insight. 


Thanks to the BBC archive for use of ‘Eilean Rìomhach an Fhraoich’ which was recorded in 1996 at the Royal National Mòd and with kind permission from Murdo’s family.
Artist residency by Mairi Gillies.

Obair didseatach agus làrach-lìn le Fiona Rennie

Tha Fiona ag obair a Eilean Leòdhais air a ceann fhèin aig 'Sradag Creative' na dealbhadair-camera, neach-deasachaidhe agus na tè-ealain sòisealta. Airson barrachd fiosrachadh faic www.sradagcreative.co.uk

Digitisation, photography and website build by Fiona Rennie. 
Fiona of Sradag Creative is a freelance photographer, designer and socially engaged artist based in the Isle of Lewis. For more information about Fiona please visit www.sradagcreative.co.uk

Eadar-theangachadh le Anna NicSuain & Sandra Corbett
Translation work by Annie Macsween & Sandra Corbett

IMG_2954.jpg
Mairi Gillies 15.jpg
WhatsApp Image 2020-09-10 at 1.28.04 PM.

About Mairi

Mu dheidhinn Mairi

’S e neach-ealain Gàidhlig a th’ann am Màiri. Bha ì air a breith ann an Dùn Èideann agus air a togail a’ bruidhinn dà-chànanach anns

a’ Ghàidhlig cuide ri Beurla. Tha ì a-nis a’ fuireach ann an Bail’ Àrd Bhuirgh an taobh siar Leòdhais. 

Tha Màiri an dòchas gun seal am pròiseact mar a chuidicheas ealain cànan na Gàidhlig anns a’ choimhearsneachd. Tha seo a thaobh a bhi na chleachdadh mar rud a sheallas dha daoine ciamar a tha Gàidhlig a’ toirt orra a bhi a’ faireachdainn, ma ’s e cudeigin às a’ bhaile no luchd-tadhail le ùidh ann an cultar agus cànan na Gàidhlig a th’annta.

 

Ma tha sibh airson barrachd fhaighinn a-mach mu dheidhinn Màiri, bheiribh sùil air a làrach-lìn aig www.mairigillies.com

Mairi is a Gaelic visual artist. She was born in Edinburgh and raised bilingually speaking both Gaelic and English and now lives in High Borve in the north west of Lewis.

Mairi has completed a master’s course in ‘Learning and Teaching Gaelic Arts’ at the Royal Conservatoire Scotland and Ealain Aite forms part of her final year project.

Mairi hopes that this project can demonstrate how visual arts can aid Gaelic language in the community by using it as a tool to explore and explain for both community members and visitors with an interest in Gaelic language and contemporary Gaelic culture.

For more information about Mairi you can visit her website www.mairigillies.com

bottom of page