top of page

Visit the Art

Faic

Anns a’ choimhearsneachd
Nuair a than a cruth-ealainean dèante, bi iad air an cuir ann an àiteachan buirg faisg air na coimhearsneachdan a tha air sgeulachdan a thoirt seachad. Bha na buirg air an cleachdadh mar àiteachan dìonadach do choimhearsneachdan agus tha mòran air taobh siar Leòdhais: feadhain ann an lochan agus feadhain air mòinteachan. 


Bi fàilte air luchd-tadhail a dhol a dh’fhaicin an ealain agus smaoineachadh air na sgeulachdan a tha air tighinn còmhla airson an ealain a dhèanamh. Bi cothrom ann dhaibh an smuaintean a chlàradh agus seo a chur air gailearaidh air-loidhne.

Air-loidhne
Gheibh luchd-tadhail air an làrach-lìn cothrom dealbhan agus mapaichean fhaicinn far a bheil na cruth-ealainean. Bi cothrom ann cuideachd èisteachd ri na clàraidhean goirid às a’ choimhearsneachd. Gheibh sibh cuideachd cothrom ur beachdan a thoirt seachad air na tha sibh air faicinn air an làrach-lìn agus an cur ann an gailearaidh air-loidhne. 

Às deidh a’ phròiseact
Tha e dòchasach gum bi na cruth-ealainean anns a’ choimhearsneachd airson sia mìosan mus tig iad ri chèile airson taisbeanadh-gluasaid.

 

WhatsApp Image 2020-09-10 at 1.28.04 PM

In the community

Once completed, the sculptures will be placed in broch sites near to the community that has contributed to making them.

Brochs were once defensive dwelling places for communities to reside in and the west coast of Lewis is blessed with many of them, some out in lochs, others on moors.

Visitors to the artworks will be invited to reflect on the community that have individually come together to contribute their stories and will have an opportunity to record their responses to the artwork and adding these to an online gallery.

 

Online

Visitors to the website will be able to see photos and maps of where the sculptures are and hear short recordings of stories in the voices of the community.

Website visitors will also be given an opportunity to respond to what they’ve seen and can also add these to an online gallery.

bottom of page